Vedtægter
for
Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Navn
§ 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Dansk Fodbolddommer-Union (DFU).
Hjemsted
§ 2 FAFs hjemsted er den by, hvori formanden bor.
Formål
§ 3 FAFs formål er:

 • at varetage fodbolddommernes interesser overfor DFU, DBU Sjælland og fodboldklubberne,
 • at udbrede kendskabet til og fortolkningen af fodboldlovene samt
 • at medvirke til videreuddannelse af fodbolddommere.

FAF er upolitisk og kan ikke tage beslutninger, der står i modstrid til de af boldspilunionen vedtagne bestemmelser og forordninger vedrørende spille- og turneringsreglementernes forståelse.

Medlemmer
§ 4 Som aktive medlemmer af FAF kan optages fodbolddommere, som har bestået DBU dommergrundkursus eller DBUs teoretiske fodbolddommereksamen.
§ 5 Som passive medlemmer af FAF kan optages fodbolddommere, der har bestået DBU dommergrundkursus eller DBUs teoretiske fodbolddommereksamen, og som ikke udøver aktiv fodbolddommergerning.

ekstraordinære tilfælde kan en enig bestyrelse optage personer som passive medlemmer, selv om disse ikke har bestået DBU dommergrundkursus eller DBUs teoretiske fodbolddommereksamen.

§ 6 Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i et kvartal. Udmeldelse skal foretages skriftligt til kassereren.
§ 7 Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til FAF, kan bestyrelsen, med mindst en måneds varsel og efter to skriftlige henvendelser, udelukke medlemmet.

Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, skal FAFs bestyrelse udelukke medlemmet.

Det på grund af gæld til FAF udelukkede medlem må, for påny at blive medlem, betale sin gæld til FAF.

Ved genindmeldelse opkræves et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.

En enig bestyrelse kan fritage enkelte medlemmer for kontingent.

§ 8 Bestyrelsen kan – når mindst 4/5 af den samlede bestyrelse stemmer herfor – udelukke et medlem, hvis medlemmet modarbejder dommerklubbens interesser eller ikke retter sig efter gældende regler og retningslinier.

Forinden der sker udelukkelse, skal medlemmet dog have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eventuelt møde herom dokumenteres ved skriftligt møderesumé.

Udelukkelsen kan ankes til førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor afgørelsen træffes med almindeligt simpelt flertal. Udelukkelsen er gældende, indtil generalforsamlingen træffer anden afgørelse.

Bestyrelsen kan dog – når mindst 4/5 af den samlede bestyrelse stemmer herfor – genoptage et udelukket medlem, medmindre udelukkelsen er godkendt på en generalforsamling.

Endelig kan et medlem udelukkes direkte af en generalforsamling, når det besluttes med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Forslag om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og skal senest 20 dage før generalforsamlingen meddeles det pågældende medlem.

Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for genoptagelsen.

Har en generalforsamling godkendt en af bestyrelsen foretagen udelukkelse, kræves almindeligt simpelt flertal for genoptagelsen.

Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning – eller hvor udelukkelsen er godkendt på en generalforsamling, kan inden 4 uger fra sagens behandling på generalforsamlingen, anke sagen til DFU, men udelukkelsen er gældende indtil DFU træffer anden beslutning.

Sager, der er behandlet af DFU, er endelige.

§ 9 En enig bestyrelse kan udnævne personer, der har udført et stort arbejde for dommerklubben til æresmedlemmer.

Bestyrelsen fører protokol (med billede) over personer, der er udnævnt til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

Kontingent
§ 10 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det år, hvor generalforsamlingen afholdes. Kontingentet opkræves årligt til betaling senest 20. februar.
Generalforsamling
§ 11 Generalforsamlingen er FAFs højeste myndighed i alle anliggender, og kun den kan give og forandre lovene.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen bekendtgøres på FAFs hjemmeside med angivelse af dagsorden, dato, tid og sted.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåderne, medmindre dette strider imod disse love.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 medlemmer forlanger det.

§ 12 Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære generalforsamlinger (dagsordenen kan eventuelt udvides):

 1. Valg af dirigentsamt 2 stemmetællere.
 2. Beretning om FAFs stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent samt budget for indeværende år
 6. Valg.
  a) Formand og sekretær vælges lige år for en 2-årig periode.
  b) Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges ulige år for en 2-årig      periode.
  c) Valg af fanebærer, vælges i ulige år for en 2-årig periode.
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (gælder for 1 år).
 8. Valg af 1 revisor (gælder for 2 år).
 9. Valg af 1 revisorsuppleant (gælder for 1 år).
 10. Eventuelt.
§ 13 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden og skal indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 25 medlemmer skriftligt forlanger det.

I sidstnævnte 2 tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er formanden i hænde.

Indkaldelse foretages på samme måde og med samme frist som angivet i § 11.

§ 14 Forandringer af disse love skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer (blanke stemmer tælles med, hvorimod ugyldige stemmer ikke medtages). Ved personvalg gælder reglerne om simpelt flertal (en stemme over halvdelen af samtlige afgivne gyldige stemmer).
Bestyrelsen
§ 15 FAFs daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten, som er valgt for en et-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv, såfremt dette er nødvendigt.

Ingen under 18 år kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder i FAF.

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen udpeger FAFs repræsentanter i evt. udvalg mv. under DFU, herunder delegerede.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren.

Aktivitetsudvalget
§ 16 På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælges et aktivitetsudvalg på mindst 3 medlemmer.

Formål og opgaver fastsættes af bestyrelsen.

Udvalget konstituerer sig selv.

Andre udvalg
§ 17 Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg efter behov.
Regnskabet
§ 18 FAFs regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren skal senest 5 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og balance pr. 31. december til revisorerne.

Regnskabet forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Revision
§ 19 Revisionen består af to på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for en to-årig periode, men som afgår skiftevis.

Såfremt en revisor får forfald, indtræder revisorsuppleanten, som er valgt for en et-årig periode.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være revisor.

Ophævelse af FAF
§ 20 Bestemmelse om FAFs opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af dommerklubbens medlemmer er til stede, og til forslaget vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uden hensyn til antal fremmødte.

På den ophævede generalforsamling tages der samtidig bestemmelse om afvikling af FAFs forpligtelser og anvendelse af formuen. Simpelt flertal hertil er afgørende.

Diverse
§ 21 Såfremt disse love ikke angiver nærmere retningslinier, træffes disse af bestyrelsen, medmindre dette strider mod DFUs love.
§ 22 Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 3. december 1973 i Hillerød, men ændret på generalforsamlingerne den 6. december 1976 i Allerød, den 4. december 1978 i Hillerød, den 1. december 1980 i Hillerød, den 24. januar 1982 i Esrum, den 21. januar 1985 i Blovstrød, den 25. januar 1988 i Blovstrød, den 20. januar 1992 i Blovstrød, den 26. januar 1998 i Blovstrød, den 28. januar 2008 i Blovstrød, den 26. januar 2009 i Blovstrød, den 23. januar 2012 i Blovstrød, den 20. januar 2014 i Blovstrød og den 25. januar 2016 i Blovstrød.